Algemene voorwaarden

U hebt toegang gekregen tot de website ("Site") van Supply Point Systems, Inc. ("Supply Point-systemen"). Door het bezoeken, browsen en / of gebruiken van de Site gaat u ermee akkoord om de voorwaarden en bepalingen die volgen, onvoorwaardelijk en zonder wijziging te aanvaarden, samen met alle van toepassing zijnde wetten ("Gebruiksvoorwaarden"). Gebruik deze Site niet als een van de Gebruiksvoorwaarden voor u onaanvaardbaar is.

Het auteursrecht op alles wat op deze Site verschijnt of wordt weergegeven, inclusief maar niet beperkt tot, uitvoerbare programma's, materialen, afbeeldingen en inhoud ("Site-inhoud") die op deze Site wordt weergegeven of weergegeven, is eigendom van Supply Point Systems, tenzij anders vermeld en is mogelijk niet toegestaan. worden gebruikt, behalve zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden. Niets van de Site-inhoud mag worden gekopieerd, gewijzigd, herzien, gereproduceerd, gedistribueerd, gedownload, hergebruikt, overgedragen aan een server van een derde partij of worden gebruikt om afgeleide werken te creëren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Supply Point Systems. Echter, op voorwaarde dat alle kennisgevingen betreffende auteursrechten, handelsmerken en eigendomsrechten worden bewaard, kunnen gebruikers Site-inhoud alleen downloaden met het oog op de selectie en aankoop van producten van Supply Point Systems. Elk ongeoorloofd gebruik van enige Site-inhoud kan een overtreding zijn van auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, privacywetten en publiciteits- en communicatieregels en -statuten. Supply Point Systems garandeert niet of garandeert dat gebruik van Site-inhoud geen inbreuk maakt op rechten van derden die geen eigendom zijn van en beheerd worden door Supply Point-systemen.

Handelsmerken, logo's en servicemerken (de 'Handelsmerken') die op deze site worden gebruikt en weergegeven, inclusief maar niet beperkt tot 'SUPPLY POINT SYSTEMS' zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van Supply Point Systems en / of anderen. Niets op deze Site mag worden geïnterpreteerd als een impliciete, uitsluitende of anderszins verleende licentie of recht om handelsmerken te gebruiken die op de Site worden weergegeven, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Supply Point Systems of de eigenaar van het handelsmerk, naargelang het geval. Gebruikers worden erop gewezen dat Supply Point Systems haar intellectuele eigendomsrechten agressief zal handhaven in de ruimste zin van de wet. Supply Point Systems verbiedt het gebruik van het logo van het Supply Point-systeem als een "hotlink" naar een site van een Supply Point-systeem, tenzij de oprichting van een dergelijke link wordt goedgekeurd door de voorafgaande schriftelijke toestemming van Supply Point Systems.

Alle informatie of materialen vervat in berichten die via e-mail of anderszins aan Southco zijn verzonden, worden behandeld als NIET-VERTROUWELIJK en NIET-SPECIFIEK en kunnen voor elk doel worden gebruikt, inclusief reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie of uitzending door Supply Point Systems in zijn discretie. Een dergelijke NIET-VERTROUWELIJKE en NIET-PROFETRISCHE behandeling is ook van toepassing op ideeën, concepten, knowhow of technieken die zijn opgenomen in elke communicatie die u aan Supply Point Systems stuurt en die Supply Point-systemen vrij is om voor welk doel dan ook te gebruiken, met inbegrip van ontwikkeling, productie en / of marketing van producten.

U mag onze Site alleen voor wettige doeleinden gebruiken. Het is verboden posten op of verzenden via onze site onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, schandalig, kwetsend, pornografisch, profaan, hatelijk, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk materiaal van welk type of materiaal dat gedrag vormt of aanmoedigt dat wordt beschouwd als een strafbaar feit, leidt tot civielrechtelijke aansprakelijkheid, is anderszins in strijd met enige wet of bevat materiaal dat inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerkrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van een derde partij.

Alle site-inhoud, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, productbeschrijvingen, CAD-tekeningen, prestaties van het product richtsnoeren en specificaties EN Rekenvoorbeelden, WORDT "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. SUPPLY POINT SYSTEMS geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot fouten of omissies die BINNEN SITE KAN WORDEN OPGENOMEN is de nauwkeurigheid van SITE CONTENT OF DAT SITE CONTENT OF ENIGE downloadbare programma's opgenomen in de site zijn virusvrij is. HET RISICO VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE IS UITSLUITEND VOOR DE GEBRUIKER.

In geen geval zal afnamepunt SYSTEMS aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief, zonder beperking, SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE, downloadbare programma's die op de site, VERLIES VAN GEBRUIK of schade aan uw computerapparatuur of PROGRAMMA'S, VERLIES VAN GEBRUIK VAN GEGEVENS, PROGRAMMA'S OF MATERIAAL) ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT, GEBRUIK of bladeren van de site of site-inhoud.

Je hoort dat er SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN vergunning of anderszins beperken van of beperking van de uitsluiting van impliciete garanties OF BEPERKING OP GEVOLGSCHADE, ZODAT DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

In het geval deze Site "hot links" bevat die toegang geven tot andere, niet-Supply Point Systems-websites, wordt u geadviseerd door Supply Point Systems niet en niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites. Risico's van gebruik van hot-linked sites worden uitsluitend door de gebruiker verondersteld en Supply Point Systems aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijk gebruik.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door Supply Point Systems worden herzien door dit bericht bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en u dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de huidige Gebruiksvoorwaarden te bekijken. Uw voortdurende toegang tot en gebruik van deze site betekent dat u akkoord gaat met al deze algemene voorwaarden.

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Supply Point Systems en wordt beheerd vanuit zijn kantoren in Concordville, Pennsylvania. Deze gebruiksvoorwaarden, evenals het gebruik van deze site, zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Gemenebest van Pennsylvania, VS, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

U stemt ermee in dat elke actie in rechte of in billijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden alleen zal worden ingediend in de federale of federale rechtbanken in Delaware County, Pennsylvania, en u stemt hierbij toe en onderwerpt zich aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor doeleinden van het procederen van dergelijke acties.

De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn onafhankelijk en afzonderlijk van elkaar en geen bepaling zal worden aangetast of ongeldig worden gemaakt omdat een andere bepaling om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar kan zijn.

Zie het Privacybeleid van Supply Point Systems, dat hierin door verwijzing is opgenomen.